UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest LANESTA. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności. Klikając WYŚLIJ akceptujesz wszystkie powyższe warunki.

Regulamin

Właścicielem Sklepu znajdującego się pod adresem https://www.lanesta.eu/ jest firma:
Lanesta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublin, 3-go Maja 7/2 20-078 Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000571028, NIP: 9462654137, REGON: 362231220.
Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

  1. adres poczty elektronicznej: salon@lanesta.eu
  2. pod numerem telefonu: +48 668-608-068
  3. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://www.lanesta.eu/kontakt/nasze-salony

Wymogi techniczne
W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne są:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet;
b) przeglądarka internetowa typu: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
c) dostęp do poczty elektronicznej.

 

§1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.
KONSUMENT – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem https://www.lanesta.eu/ za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – LANESTA sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. 3 maja 7/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571028, posiadająca NIP: 946 265 41 37, REGON: 362231220. Wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł.
STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

§2 OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sprzedaż produktów w Sklepie odbywa się za pomocą sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
2. Przedmiotami transakcji są towary przedstawione w ofercie Sklepu Internetowego https://www.lanesta.eu/
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Z uwagi na różnice parametrów poszczególnych monitorów, możliwe są różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Kupującego.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

§3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu.
4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 punkt 2;
f) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

 

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z Regulaminem.
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 

§6 FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty z wyjątkiem kosztu dostawy, który podawany jest w dalszej części zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka Produktu dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
b) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Produkt wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
c) gotówką za pobraniem - płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
d) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
e)płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od operatora płatności za zamówiony Produkt).

 

§7 DOSTAWA

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b) za pośrednictwem operatora pocztowego,
c) odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

3. Sprzedawca na podstronie "koszyk" informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym na podstronie "koszyk" (z zastrzeżeniem §6 punkt 2), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. W sytuacjach, gdy czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.
7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Produktem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

 

§8 ZWROTY I REKLAMACJE

1. Produkty zamówione w Sklepie mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dn. 24 czerwca 2014 r. art. 27 w terminie 14 dni od daty otrzymania bez podania przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie na adres ul. 3 maja 7/2, 20-078 Lublin. Istnieje możliwość przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres salon@lanesta.eu
2. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik do regulaminu (do pobrania poniżej).
3. W przypadku zwrotu towaru, konieczne jest, aby towar zwracany był w stanie w jakim znajdował się w momencie sprzedaży. Jakiekolwiek uszkodzenie towaru może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu.
4. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy.
5. W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać listem poleconym, paczką lub kurierem starannie zapakowane i zabezpieczone, na adres Sklepu: ul. 3 maja 7/2, 20-078 Lublin
6. Zniszczenie towaru zwrotnego na skutek niestarannego zapakowania spowoduje obciążenie kosztami nadawcę przesyłki.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
W przypadku zwrotu towaru koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sprzedawca niezwłocznie zwraca wpłacone pieniądze za towar i wysyłkę na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.
8. Zwroty i reklamacje w postaci przesyłek pobraniowych nie są przyjmowane.

 

§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać:

a) pisemnie na adres:
b) na adres poczty elektronicznej:
c) pod numerem telefonu:
d) za pomocą formularza reklamacji dostępnego jako załącznik do regulaminu (do pobrania poniżej).

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

§10 PRAWA AUTORSKIE

1. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych wszystkich informacji tekstowych, zdjęć produktów i opracowań graficznych znajdujących się w sklepie internetowym pod adresem https://www.lanesta.eu/ bez zgody ich autora.

 


§11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§12 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która dostępna jest pod linkiem: https://www.lanesta.eu/polityka-prywatnosci

 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
2. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego. Klienci posiadający konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. w tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a w przypadku braku takiej możliwości - spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.